Diplomirani pravnik i novinar

Vreme čitanja: 5 minuta

 Foto: Unsplash

 

Uprkos tome što se, usled rata u Ukrajini, geopolitičke prilike menjaju u korist proširenja EU, Srbija je i dalje veoma daleko od punopravnog članstva. Ovo, međutim, ne znači da Srbija treba na bilo koji način da da odustane od daljih procesa evropskih integracija. Približavanje evropskom jedinstvenom tržištu mogao bi upravo da bude srednji, brži put Srbije ka EU. Ovo bi  praktično dovelo do potpune ekonomske integracije sa EU, dok bi politička integracija ostala za drugu, kasniju fazu integracije.

 

Evropsko tržište kao osnova – razlike između EU, EFTA i EEA

Dok je koncept i sistem Evropske unije široko poznat i analiziran, potrebno je napraviti razliku između EU, EFTA i EEA organizacije. EFTA (European Free Trade Association – Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) je trgovinska unija koju danas čine Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i Island, sve nečlanice EU, sa ciljem promovisanja slobodne trgovine između njenih članica.

Nekada su članice EFTA bile i brojne članice današnje EU, ali su postepeno istupale iz EFTA. Članice EFTA imaju i sporazume o slobodnoj trgovini sa brojnim drugim državama, a u odnosu na članice EU imaju veću slobodu i nezavisnost pri određivanju politika kojim se rukovode.

EEA (European Economic area – Evropski ekonomski prostor) jeste zajednica nastala sa ciljem da Države članice EU, ali i tri članice EFTA – Island, Norveška i Lihtenštajn, naprave jedinstveno tržište, koje će odlikovati sloboda kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala. Dejstvo Evropskog ekonomskog prostora ne ograničava se samo na ove četiri slobode. Vodeći se ovim vrednostima, uticaj je primetan i na zaštitu potrošača, privredno pravo, životnu sredinu, kao i društvene politike.

 

Nastanak Evropskog ekonomskog prostora (EEA)

Inicijalni ugovor o formiranju EEA u Portu 1992. godine potpisalo je sedam država članica EFTA i dvanaest članova tadašnje Evropske zajednice. Iste godine u novembru, u Švajcarskoj, održan je referendum, na kom su se građani izjasnili protiv ratifikacije sporazuma sa EEA, iako je u tom trenutku Švajcarska bila potpisnik brojnih bilateralnih sporazuma sa članicama Evropskog ekonomskog prostora.

Procedura apliciranja za članstvo u EEA podrazumeva slanje aplikacije za članstvo Savetu Evropskog ekonomskog prostora. Uslovi za članstvo bi bili uređeni ugovorom između pristupajuće države i stranaka potpisnica. Na samom kraju, sporazum mora da prođe kroz fazu ratifikacije od strane stranaka potpisnica, u skladu sa njihovim standardnim postupkom.

Island, Lihtenštajn i Norveška, koje nisu članice Evropske unije, odlučile su da učestvuju na jedinstvenom evropskom tržištu kroz Evropski ekonomski prostor. To im je omogućilo da koriste benefite unifikovanog tržišta, koje uključuje slobode kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi, bez potpune integracije u EU i prihvatanja zakonodavstva EU. Međutim, članice Evropskog ekonomskog prostora ipak jesu u obavezi da primenjuju zakonodavstvo EU koje se tiče zaštite potrošača, životne sredine i kompanijskog prava.

To praktično znači da države članice EEA koje nisu članice EU zadržavaju kontrolu nad svojim unutrašnjim poslovima, kao i sopstvene distinktivne političke i ekonomske sisteme, dok istovremeno učestvuju na jedinstvenom tržištu sa državama članicama EU. Što tiče potencijalnog ulaska Srbije u EEA – prihvatanje zakonodavstva EU u prethodno navedenim oblastima radi članstva u EEA ne bi značilo potpuno usklađivanje politike Srbije sa politikom EU,  niti primoravanje na određeni spoljnopolitički kurs u kom se Srbija nije u potpunosti usaglasila sa EU.

Razmatranje mogućnosti da Srbija postane članica Evropskog ekonomskog prostora može se posmatrati ne samo kroz benefite koji bi se ostvarivali kroz ekonomiju kao posledica pobrojanih sloboda u praksi, već i kao svojevrsni međukorak – milestone, kako se popularno kaže, na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Kako se zakonodavstvo EU shodno primenjuje i u Evropskom ekonomskom prostoru, Srbija bi, prilagođavanjem svojih zakona zakonodavstvu koje u ovoj zajednici važi, učinila veliki korak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

 

Evropski ekonomski prostor kao alternativa EU – pozitivne i negativne strane

 

Kako funkcioniše EEA?

Upravljanje i administracija Evropskim ekonomskim prostorom podeljena je između Evropske unije i EFTA država članica Evropskog ekonomskog prostora, u takozvanoj strukturi dva stuba. Glavne odluke u vezi sa Sporazumom o EEA i njegovom funkcionisanju predstavljaju zajednički poduhvat tela EEA, koja su uspostavljena Sporazumom, a koja čine predstavnici EU i EFTA država članica Evropskog ekonomskog prostora.

Na svakodnevne obaveze EEA utiče 30 država, koje su odgovorne za primenu novog zakonodavstva i pridržavanje prava i obaveza utvrđenim Sporazumom o EEA. Postoji sistem nadzora i sudske kontrole, kako bi se osigurala uniformna primena prava u svim državama članicama EEA, gde institucije Evropske unije odgovaraju za članice EU, dok institucije EFTA odgovaraju za članice EFTA unutar Evropskog ekonomskog prostora. Važnu ulogu u usklađivanju i upravljanju Evropskog ekonomskog prostora igra sekretarijat EFTA sa sedištem u Briselu.

Da ne bude zabune, države EEA koje su članice EFTA nisu delegirale nadležnosti u oblasti donošenja zakona na tela Evropskog ekonomskog prostora, koja ionako nisu u mogućnosti da usvajaju direktno odluke institucija EU. Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru ustanovljena su tela EEA država članica EFTA, s jedne strane, koje će odgovarati telima EEA članica EU, sa druge strane. Zajednička tela EEA su smeštena između ovih dveju strana.

Ovakva organizacija „dva stuba“ pokriva proceduru donošenja odluka unutar Evropskog ekonomskog prostora. Dok se odluke EEA država članica EFTA donose isključivo konsenzusom, odluke EEA država članica EU se donose većinom glasova.

Udruženi komitet EEA čine: ispred EU predstavnici Evropske komisije, ispred država EFTA uglavnom ambasadori, te posmatrač Nadzornog organa EEA. Komitet se sastaje redovno, odgovoran je za upravljanje EEA i poštovanje Sporazuma. Ovo telo donosi odluke jednoglasno.

Savet EEA čine: ispred EU članovi Saveta Evropske unije i članovi Evropske komisije, ispred država članica EFTA ministri spoljnih poslova. Savet se sastaje dva puta godišnje i daje podsticaj razvoju EEA Sporazuma i daje smernice Udruženom komitetu EEA.

Udruženi komitet skupštine EEA čine poslanici Evropskog parlamenta i poslanici iz parlamenata članica EFTA. Njihov zadatak je da kroz dijalog i debatu daju doprinos boljem razumevanju u oblastima koje pokriva Sporazum EEA.

Savetodavni komitet EEA čine članovi Ekonomskog i Društvenog komiteta Evropske unije i članovi Savetodavnog komiteta EFTA. Ovo je forum kroz koji se odvijaju konsultacije i saradnja između partnera iz država EEA članica EU i država EEA članica EFTA.

Budući da je administracija EEA ustrojena na principu dva stuba, dok su gorenavedeni organi zajednički za obe strane, ipak postoje određeni zasebni organi za EEA članice EU, a zasebni za EEA članice EFTA.

Institucije sa strane EEA država članica EFTA su Stalni komitet EFTA država sa podkomitetima, EFTA nadzorni organ i EFTA sud. Postoji i EFTA sekretarijat, koji pomaže EEA državama članicama EFTA u usklađivanju sa novim zakonodavstvom EU i primeni istog. Ovaj sekretarijat pomaže i zajedničkim telima EEA i Stalnom komitetu u obavljanju funkcija upravljanja Evropskim ekonomskim prostorom.

Drugi stub čine institucije EEA država članica EU. To su Predsedništvo Saveta Evropske unije, Evropska komisija, Generalni sekretarijat Evropske komisije i sud Pravde Evropske unije.

 

 

Zakonodavstvo EEA

Da bi se određeni akti Evropske unije primenjivali u Evropskom ekonomskom prostoru, oni moraju da uđu u Sporazum o EEA kroz njegove anekse ili protokole. O amandmanima na ovaj sporazum odlučuje Zajednički komitet za odlučivanje svojim odlukama. Ove odluke stvaraju međunarodne sporazume, koji bivaju primenjeni po pojednostavljenoj proceduri. Nakon usvajanja ovih odluka, stručnjaci iz članica EFTA razmatraju da li je predmetni akt EU relevantan za EEA, te ako jeste, da li zahteva izmene koje bi bile iznete pred Zajednički komitet z odlučivanje, kao i da li ispunjavaju uslov konstitucionalnosti. Nakon savetovanja sa stručnjacima i relevantnim podkomitetom, Zajednički komitet za odlulčivanje nacrt predaje Evropskoj komisiji, koja nakon odobrenja isti šalje Savetu Evropske unije.

Kako ratifikacija sporazuma pred parlamentima država članica može da predstavlja vremenski problem, isti se rešava ranim upoznavanjem parlamenata i konsultacijama već u ranoj fazi izrade akata. Tek nakon što svaka od EEA država članica EFTA obavesti EFTA sekretarijat da su ispunjeni uslovi konstitucionalnosti, odluka može da stupi na snagu.

 

Stipendije

Stipendije koje dodeljuje Evropski ekonomski prostor su usmerene na ekonomski i društveni razvoj, zahvaljujući donacijama EEA država članica EFTA. Ovaj vid finansijske podrške se daje sa ciljem smanjenja ekonomskog i finansijskog jaza unutar Evropskog ekonomskog prostora i jačanju bilateralnih odnosa. Trenutno, države EEA korisnice ovih sredstava su: Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Litvanija, Letonija, Malta, Poljska, Portugalija, Rumunija, Španija, Slovačka i Slovenija. Pored stipendija EEA, postoji i paralelna akcija od strane Norveške – Norveška stipendija.

Ova novčana sredstva bi mogla da budu (između ostalih) dobar podsticaj za Srbiju da uloži dodatan napor u misiji pristupanja Evropskom ekonomskom prostoru. Međutim, trenutni poslovni ambijent u Srbiji ne daje previše prostora za optimizam, ukoliko se ubrzo ne krene sa ozbiljnim strukturnim promenama u ovoj sferi. Elementarni zahtev koji Srbija treba da ispuni je pravna sigurnost, iz koje proističu svi naredni koraci.

Jednom kada se bazični uslovi uspostave, ne samo da se otvara put ka Evropskom ekonomskom prostoru sa svim benefitima koji on donosi, već će to samo po sebi značiti da je pređen dobar deo puta ka ispunjenju uslova za članstvo u EU, koji se tiču ovih oblasti. Međutim, do postizanja tog dugoročnog cilja – članstva u Evropskoj uniji, efekti učinjenih promena (i eventualnog pristupanja Srbije EEA) će već biti uočljivi i daće podsticaj za dalje pozitivne promene.