Subvencionisanje stranih direktnih investicija – efekti i posledice

Koristi koje usled subvencija imaju potrošači i proizvođači su manje od budžetskih rashoda, tako da one dovode do gubitka društvenog blagostanja.