Ko je moj poslanik? Problem predstavljanja u izbornom sistemu Srbije

Da li Vas kao grańĎanina zaista predstavlja onaj poslanik za koga ste glasali?