SPAS: Da li Srbija može da odgovori izazovima budućnosti?
Vreme čitanja: 5 minuta

Foto: iStock 

NOVA će se zalagati za veće učešće studenata u radu univerziteta i sprečavanje širenja uticaja političkih partija kroz mehanizme studentskog delovanja

*Tekst je deo serijala autorskih tekstova u okviru rubrike “Politički ugao” u kojoj političke partije i pokreti obrazlažu svoje programe i rešenja.

 

Obrazovni sistem je jedan od najvažnijih segmenata države. Osnovni zadatak mu se može svesti na obezbeđivanje budućnosti pojedinca i društva. On danas u Srbiji nije samo loš, neefikasan i korumpiran, već ne zadovoljava potrebe pojedinca i društva. Osnovne funkcije, obrazovna, vaspitna i kulturna, nestale su ili se drastično izvitoperile. Kakav je danas, obrazovni sistem u Srbiji ima samo dve pseudofunkcije – ekonomsko zbrinjavanje jednog dela obrazovanog stanovništva koje je imalo sreće da se u njemu zaposli, a druga da je postao mesto okupljanja dece bez efikasnog obrazovno- vaspitnog delovanja.

Razoren obrazovni sistem doveo je do toga da učenici često nisu u stanju da upotrebe naučeno i retko pokazuju sposobnost kritičkog mišljenja ili želju da istražuju. Suprotno tome, učenici su podložni manipulaciji i nepovoljnim uticajima, kao da je rađeno tako da mladi izrastaju u nesposobne, nesigurne i uplašene ljude, nespremne za život u savremenom, demokratskom društvu.

Nova stranka, svesna značaja koji obrazovanje ima, predlaže Program transformacije obrazovnog sistema, kao osnovu političkog delovanja u sferi prosvetne delatnosti i dokument koji predstavlja osnov za širu diskusiju o ulozi obrazovanja.

Program ima nekoliko osnovnih zadataka:

Stvaranje uslova za izgradnju održivog i kvalitetnog sistema obrazovanja, da se omogući da obrazovanje postane ključni faktor razvoja.

Dostupnost obrazovanja svima. To se odnosi na sve bez obzira na starost, pol, nacionalnu, versku pripadnost ili nivo sposobnosti. Verujemo da svaka individua treba da se obrazuje tako da se razvija i doprinosi sebi i društvu.

Bolje administriranje sistema obrazovanja od strane državnih organa. Osnovna uloga Ministarstva prosvete treba da bude praćenje razvoja u celini, osiguranje kvaliteta, stabilnog i adekvatnog finansiranja i dosledno sprovođenje strategije školovanja i usavršavanja nastavnika.

Depolitizacija obrazovnog sistema. Kompletan obrazovni sistem, ministarstva, školske uprave, zavodi i službe, pojedinačne škole, često je bio predmet stranačke trgovine i nagodbi. Politički zavisni i nedovoljno obučeni kadrovi ne mogu uspešno da administriraju podsisteme obrazovanja i podložni su korupciji. Predlažemo sistemska rešenja koje će omogućiti najstručnijim ljudima da se bave rukovođenjem i sprečavanje uticaja politike zasnovane na uskostranačkim i ličnim interesima na štetu obrazovanja.

 

Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Prvi ciklus osnovnog obrazovanja predstavlja prve četiri godine, ključan je za razvoj samopouzdanja, istraživačkog duha, gde više pažnje treba posvetiti aktivnom učenju.

Bolje povezivanje predmeta u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja. Učenici od 5. do 8. razreda vrlo često nisu u stanju da povežu gradivo u celinu, jer se nastavni predmeti predaju odvojeno i uz šablonsko i mehaničko učenje. NOVA predlaže uvođenje timske nastave, istraživačkih aktivnosti i drugih, kojima bi se razvila radoznalost i sposobnost kritičkog i istraživačkog mišljenja.

Fleksibilna organizacija rada škola. Svaka škola je specifično okruženje. Treba dati mogućnost školi da samostalno promeni organizaciju, što uključuje trajanje časova, predmetni raspored, prostornu organizaciju, podelu učenika i nove oblike nastave.

Rasterećivanje nastavnika administrativnih obaveza. Smatramo da je vođenje šablonske pedagoške dokumentacije štetno, pa predlažemo veću autonomiju nastavnika u vođenju beležaka, prema iskustvu.

Kao jedan od vidova vrednovanja, ocenjivanje je jedan od najosetljivijih i najslabijih elemenata. Postoje ogromne razlike u kriterijumima, što otežava funkcionisanje sistema i stvara prostor za korupciju. Predlažemo standarizovanje ocenjivanja i standarde na osnovu kojih će se meriti postignuća. To podrazumeva donošenje novog pravilnika o ocenjivanju.

Promena koncepcije “male mature”. Činjenica da postoji vrednovanje rezultata testova na ovakvoj “maloj maturi” pokazuje da društvo nema poverenja u rad škole. Umesto da otklanja uzrok problema, država uvodi malu maturu koja obesmišljava proces učenja. Otvara se prostor za korupciju jer država teško može da obezbedi regularnost. NOVA predlaže da se mala matura reorganizuje i da se kao instrumenti provere koriste testovi razumevanja kroz primenu naučenog koji bi obuhvatili gradivo osnovne škole. Onog trenutka kada se sistem osposobi da obezbedi objektivno ocenjivanje, treba ukinuti maturske ispite u osnovnoj školi jer bi ocena morala biti dovoljan pokazatelj stepena znanja.

Verska nastava u sadašnjem obliku i drugi slični predmeti treba da budu izloženi evaluaciji. Kroz promenu nastavnih planova, pre svega društvene grupe predmeta, treba omogućiti da učenici dobiju široko opšte obrazovanje o religiji, političkim i društvenim uređenjima, ideologiji i tako budu bolje pripremljeni za život. Ovo se odnosi i na srednjoškolsko obrazovanje.

Privatno osnovno obrazovanje je jedan od uslova stvaranja konkurentnog i kvalitetnog sistema obrazovanja

Pružanje prilike privatnom osnovnom obrazovanju. Privatno osnovno obrazovanje je jedan od uslova stvaranja konkurentnog i kvalitetnog sistema obrazovanja. Nažalost, negativni trendovi dovode do toga da se škole već otimaju za učenike. Konkurencija u osnovnom obrazovanju može da pomogne podizanju kvaliteta. Roditelji će biti u prilici da biraju najbolje za decu, a u privatnom sektoru posao bi mogao da nađe deo nastavnika koji nije imao mogućnosti ili nije želeo da se zaposli u državnim ustanovama. Privatni sektor u obrazovanju bi bio pod delimičnom kontrolom države, u programskom smislu.

 

Transformacija univerzitetskog obrazovanja

Loše i zastarelo visoko obrazovanje I hiperprodukcija kadrova sumnjivih kvalifikacija dovode do korupcije, negativne selekcije, nepotizma i slabljenja institucija države.

Nova stranka smatra da univerzitetsko obrazovanje mora da ispuni nekoliko zadataka:

– pružanje uslova za lični razvoj kroz univerzitetsko obrazovanje

– omogućavanje održivog zapošljavanja

– preuzimanje odgovornosti za ekonomski razvoj kroz prenos znanja i razvoj tehnologija

– napredak u nauci i primena rezultata u praksi

– aktivna uloga u jačanju demokratskih institucija

– kulturna i društvena (re)produkcija

 

Nova stranka predlaže sledeće mere u transformaciji visokog obrazovanja:

Prestanak rada i akademskog delovanja svih koji su bili umešani u neetičke radnje na univerzitetima. Ovo je ključni uslov stvaranja zdravog univerzitetskog obrazovanja.

Bolje povezivanje sa univerzitetskim i naučnim centrima u svetu. Visoko obrazovanje u Srbiji je izolovano u odnosu na svetska kretanja. Napredak i opstanak visokog obrazovanja zavisiće od mogućnosti da se poveže sa savremenim naučnim tokovima.

Nedostatak sredstava, neadekvatan prostor, nemotivisan kadar, preokupiranost administrativnim poslovima, nebriga države su neki od razloga zašto nauka na univerzitetima posustaje. Predlažemo da se izdvajanjem dodatnih sredstava reaktivira naučna delatnost.

Odliv mozgova je veliki problem. Simptomatično je da državne institucije ne reaguju na ovu pojavu. NOVA smatra da bi se ulaganjem u bolje materijalne uslove za mlade stručnjake i naučnike ostvarila višestruka dobit.

Veće učešće studenata u radu i odlučivanju. Naši studenti nisu osposobljeni da se uključe u rad univerziteta. Neophodno je nezavisno i zrelo delovanje studenata u univerzitetskom obrazovanju. NOVA će se zalagati za veće učešće studenata u radu univerziteta i sprečavanje širenja uticaja političkih partija kroz mehanizme studentskog delovanja.

 

Predlog programa ekonomskih reformi Nove stranke

Vaučerizacija sistema visokog obrazovanja i zdravstva dovodi do konkurencije institucija i prostora za privatnu inicijativu, što će doprineti povećanju kvaliteta obrazovnih i zdravstvenih usluga i smanjenju troškova. Sistem vaučera podrazumeva prestanak finansiranja postojećeg sistema i institucija, već se okreće finansiranju potreba korisnika. Time dobijaju slobodu i odgovornost da izaberu uslugu koja najviše odgovara njihovim potrebama.

Ovakav sistem podstiče da se obrazovne i zdravstvene ustanove takmiče za svakoga ko ima potrebu za njhovom uslugom kako kvalitetom, tako i ostalim važnim parametrima. Sistem će dovesti do napretka u borbi protiv endemske korupcije, jer daje podsticaje institucijama da prekinu loše prakse i osnažuje korisnike, pa će svaki pokušaj iznude biti propraćen prelaskom kod konkurenta. Ovime će biti poboljšan kvalitet života građana koji će moći da se leče bez gužvi i školuju u kvalitetnijem sistemu obrazovanja.

 

Autor teksta: Nova stranka (Program transformacije obrazovnog sistema i Program ekonomskih reformi Nove stranke)

*Stavovi izraženi u autorskim tekstovima u okviru rubrike “Politički ugao” odražavaju isključivo stavove političkih stranaka i pokreta koji ih potpisuju, a ne stav uredništva Talasa.