Liberalno demokratska partija - Životni standard građana Srbije
Vreme čitanja: 4 minuta

Foto: iStock

Uloga države treba da bude u tome da pusti mala i srednja preduzeća da stvaraju i da stvori povoljan poslovni ambijent za njihov rast.

*Tekst je deo serijala autorskih tekstova u okviru rubrike “Politički ugao” u kojoj političke partije i pokreti obrazlažu svoje programe i rešenja.

 

Liberalno demokratska partija - Životni standard građana Srbije

 

Oslobađanje privrede – prvi korak ka prosperitetu

Politika povećanja životnog standarda građana Srbije počinje razumevanjem da je osnovni generator neefikasnosti ekonomije Srbije sama država Srbija.

Decenijama se ekonomska politika Srbije može, ako bismo hteli biti dobronamerni, oceniti kao neuspešna. Mada bi najpreciznija kvalifikacija bila da je ekonomska politika vlade bila zlonamerna.

Imperativ je da postojeći privredni potencijal oslobodimo kroz olakšano poslovanje, da se državna preduzeća koja predstavljaju leglo korupcije i neefikasnosti reformišu, da se pruži realna umesto fiktivne zaštite radnicima i poveća šansa da oni koji jednom izgube posao relativno brzo dobiju priliku da ponovo rade i zarađuju.

 

Država kao izvor neefikasnosti i korupcije

Samo jedan pogled na način na koji država dugi niz godina raspolaže već ograničenim i skromnim resursima daće nam pravac neophodnih reformi. Subvencije za više od 600 preduzeća u državnom vlasništvu su tokom godina premašivala milijardu evra godišnje.

Državna preduzeća su po pravilu partijski plen, jedan od generatora ekonomske krize i temeljnih ekonomskih problema sa kojima se decenijama suočavamo.

Ovaj sistem, dizajniran kako bi se kupio socijalni mir, izvlačili resursi od strane partija koje upravljaju njim ali i ostvarila što snažnija kontrola državnih vlasti nad izvorom prihoda što šireg broja građana, pojede sve što privreda i privatni sektor stvore.

Program LDP-a predviđa da se ova preduzeća transformišu u akcionarska društva, a da se promenom politike subvencija primoraju na reorganizaciju i reforme.

 

Oslobađanje preduzetničkog potencijala

Sama reforma državnog sektora nije dovoljna iako je neophodna. Mi osnovu rasta privrede vidimo u malim i srednjim preduzećima u kojima se nalaze najbolje preduzetničke ideje, potencijal za inovacije i fleksibilnost i brzina u poslovanju, neophodne na modernom tržištu.

Uloga države treba da bude u tome da pusti mala i srednja preduzeća da stvaraju i da stvori povoljan poslovni ambijent za njihov rast.

Reforma poreskog sistema podrazumevala bi rasterećenje, ali je neophodno da država tretira jednako sve poreske obveznike. Kada svi poreski obveznici budu plaćali poreze, onda će porezi moći biti smanjeni. Sastavni deo poreske reforme koja bi afirmisala preduzetništvo mora biti i zaustavljanje inflacije parafiskalnih nameta koja, osim novčanih sredstava, zahteva i značajne utroške u vremenu samo kako bi se prošlo kroz šumu raznih taksi, naknada, kvazi-naknada i kvazi-poreza.

Uz poresku politiku koja olakšava poslovanje favorizovanim privatnim i državnim firmama, neophodan element reforme je obaveza države da izmiruje svoje obaveze prema preduzetnicima na vreme.

U regulaciji tržišta bitna uloga države je borba protiv sive i crne ekonomije. Danas se daleko više isplati deo ili celokupno poslovanje izmestiti izvan zakonskih okvira, nego poštovati sve propise i obaveze.

 

Više od ekonomije

Razvoj privrede i rast životnog standarda nije moguć bez pružanja kvalitetnog i pristupačnog obrazovanja. Međutim, za LDP obrazovanje nije alatka za kreiranje visoko obrazovane radne snage i naš cilj je da omogućimo obrazovni sistem koji, prateći ambicije i želje učenika i studenata, njima pruža neophodan izbor.

LDP se zato zalaže za uvođenje sistema rangiranja obrazovnih ustanova i za sistem vaučera za srednjoškolsko i visoko obrazovanje kojim bi se omogućila veća sloboda izbora škole i takmičenje među obrazovnim ustanovama za učenike i studente.

Prepoznajući cenu studiranja i života tokom studija, smatramo da je neophodan robustan sistem stipendija i povoljnih kredita na fakultetima i doktorskim studijama.

 

Efikasno zdravstvo i dobra usluga

Demagogija je da zdravstvena zaštita može biti besplatna, ali je najskuplji sistem ovaj koji sada postoji. Ono što je neophodno je formulisanje jasne zdravstvene politike i načina finansiranja zdravstvenih potreba, uspostavljanje efikasne mreže zdravstvenih ustanova, decentralizacija.

LDP predlaže formiranje jedinstvenog sistema zdravstvene zaštite u kom će ravnopravno učestvovati i privatni i javni sektor.

LDP predlaže formiranje jedinstvenog sistema zdravstvene zaštite u kom će ravnopravno učestvovati i privatni i javni sektor.

Da bismo uspostavili takav sistem, moramo uvesti slobodu izbora ustanove i lekara u okviru doprinosa koji plaćamo, deregulisati tržište i izvršiti privatizaciju.

Neophodno je uvesti transparentnost kako bi korisnici zdravstvenih usluga znali tačno šta dobijaju na osnovu plaćanja doprinosa, koje usluge, lekove i pomagala im obezbeđuje država i u kom roku.

 

Efikasan penzioni sistem

Kako bi osigurali mirnu starost, neophodno je uspostaviti isplatu minimalne državne penzije koja ne bi zavisila od stanja u Fondu PIO. Međutim, ta mera nije dovoljna i neophodna je reforma samog Fonda PIO.

Naš cilj je da menadžment PIO fonda učinimo efikasnijim. Danas Fond ne utiče i ne raspolaže značajnom imovinom nastalom na osnovu nekadašnjih investicija u puteve, preduzeća, bolnice, banje.

Naš predlog je kreiranje jedinstvenog portfolija kojim bi upravljao profesionalni menadžment koji bi učestvovao u podeli profita.

Da bi se ostvarila njegova efikasnost, neophodno je izbaciti partijske kadrove iz upravnih struktura i onemogućiti da vlast direktno upravlja Fondom.

Kako bi osigurali mirnu starost, neophodno je uspostaviti isplatu minimalne državne penzije koja ne bi zavisila od stanja u fondu.

 

Prosperitet je najbolja socijalna zaštita

Da bi izvršili preraspodelu bogatstva, neophodno je prvo stvoriti to bogatstvo.

Ali i u najrazvijenijim društvima neophodna je osnovna socijalna zaštita. Danas je uloga države u socijalnoj politici uloga staratelja koji tera primaoce pomoći da se ponižavaju ili učlanjuju u partiju kako bi izmolili socijalna primanja.

Vreme je da prestanemo da rasipamo postojeće resurse, koliki god oni bili. Oni kojima je neophodna socijalna zaštita ili zdravstvena zaštita ne smeju biti ostavljeni igri sudbine prikupljanja humanitarne pomoći, dok nas istovremeno neefikasnost i bahatost države koštaju stotine miliona evra svake godine.

Autor teksta: Borislav Krivokapić, menadžer Gradskog odbora Beograd, LDP

 

*Stavovi izraženi u autorskim tekstovima u okviru rubrike “Politički ugao” odražavaju isključivo stavove političkih stranaka i pokreta koji ih potpisuju, a ne stav uredništva Talasa.