Kako do boljih poreza za građane i privredu? Top 9 preporuka Saveta stranih investitora
Vreme čitanja: 2 minuta

Foto: iStock

Savet stranih investitora objavio je početkom novembra Belu knjigu stranih investitora za 2018. godinu.

Bela knjiga stranih investitora je godišnja publikacija sa analizom problema i setom preporuka za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji koju Savet izdaje od 2003. godine.

Kao i u drugim zemljama, ovi nalazi i preporuke su glas privrede o tome koje reformske korake treba učiniti da bi se poslovno okruženje unapredilo što bi olakšalo poslovanje, ohrabrilo nove investicije i otvaranje novih radnih mesta.

Nažalost, već godinama u Srbiji nema sluha za većinu njihovih preporuka.

U nastavku izdvajamo listu preporuka iz oblasti poreskog zakonodavstva.

Za početak, interesantno je to što glavni zahtev privrede nije smanjenje poreskih stopa već poboljšanje kvaiteta poreskih propisa.

Bela knjiga ukupno navodi 75 mera u oblasti poreza, od kojih se 15 odnosi na porez na dobit, 11 na porez na dohodak, 14 na PDV, 10 na porez na imovinu, 17 na poreske propise i 8 na parafiskale.

Od ovih 75 mera, samo njih 9 ocenjeno je kao delimično ispunjeno.

Top 9 preporuka Saveta stranih investitora glase:

 

1. Uvođenje sistema novih poreskih podsticaja za ulaganja u osnovna sredstva koja su manja od 1 milijarde dinara

To bi se ostvarilo u vidu poreskih kredita ili snižene stope poreza na dobit u određenom periodu, a shodno visini izvršenog ulaganja. Ova mera bi podstakla nove investicije, pre svega u opremu.

 

2. Revidirati Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Ova oblast nije menjana od kada je usvojen Zakon 2004. godine, a u međuvremenu je došlo do velikih promena u privredi.

 

3. Uvesti novi, sintetički porez na dohodak građana

U ovakvom sistemu se sabiraju svi prihodi ostvareni iz različitih aktivnosti pa potom zbirno oporezuju, umesto postojećeg cedularnog sistema gde se svaki prihod pojedinačno oporezuje i to različitim poreskim stopama.

Cedularni sistem je nejasan, komplikovan i nepravedan u odnosu na sintetički sistem.

 

4. Doneti sveobuhvatni Pravilnik o primeni Zakona o PDV koji bi zamenio veliki broj pravilnika koji pojašnjavaju samo pojedine odredbe ovog zakona

Ovaj slučaj je prisutan u drugim zemljama, a time bi se povećala pravna sigurnost obveznika i olakšala primena propisa ne samo obveznicima već i inspektorima Poreske uprave.

 

5. Postupanje po zahtevima za povraćaj iskazanim u PDV prijavi treba uskladiti sa odredbama Zakona o PDV i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

To znači da postupak kontrole ili postojanje duga po nekom drugom osnovu ne može odložiti povraćaj PDV.

 

6. Pojednostaviti obrazac poreske prijave i pratećih priloga/podpriloga poreza na imovinu

Smanjiti broj informacija koje se prezentuju s obzirom da dodatno opterećuju poreskog obveznika, a nemaju značaj u postupku kontrole.

Omogućiti elektronsko podnošenje poreske prijave da bi se ubrzao postupak prijavljivanja poreza i adekvatne kontrole; za ovo ustanoviti jedistveni online portal za sve jedinice lokalne samouprave.

 

7. Otkloniti pravnu nesigurnost u vezi sa tim da li su mišljenja ministarstva obavezujuća ako je to propisano posebnim zakonom

Predlaže se izmena člana 80. Zakona o državnoj upravi; uspostavljanje internog mehanizma kontrole unutar Poreske uprave u pogledu primene obavezujućih mišljenja Ministarstva finansija, odnosno obavezivanje i njueda daje odgovore na postavljena pitanja.

 

8. Uvesti specijalizaciju unutar Upravnog suda

To bi bilo postignuto osnivanjem Odeljenja za poreska pitanja koje će biti isključivo nadležno za poreske sporove.

 

9. Ukinuti obavezujuće članstvo u Privrednoj komori Srbije

Samim tim bila bi ukinuta obaveza plaćanja članarine kao oblik parafiskalnog nameta.

 

 

Pitanje je da li će ove godine biti sluha za savete SSI i u kolikoj meri, budući da u Srbiji i dalje izostaju sveobuhvatne reforme privrede.